سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
[ و فرمود : ] آن که به عیب خود نگریست ، ننگریست که عیب دیگرى چیست ، و آن که به روزى خدا خرسندى نمود ، بر آنچه از دستش رفت اندوهگین نبود ، و آن که تیغ ستم آهیخت ، خون خود بدان بریخت ، و آن که در کارها خود را به رنج انداخت ، خویشتن را هلاک ساخت ، و آن که بى‏پروا به موجها در شد غرق گردید ، و آن که به جایهاى بدنام در آمد بدنامى کشید ، و هر که پر گفت راه خطا بسیار پویید ، و آن که بسیار خطا کرد شرم او کم ، و آن که شرمش کم پارسایى‏اش اندک هم ، و آن که پارسایى‏اش اندک ، دلش مرده است ، و آن که دلش مرده است راه به دوزخ برده . و آن که به زشتیهاى مردم نگرد و آن را ناپسند انگارد سپس چنان زشتى را براى خود روا دارد نادانى است و چون و چرایى در نادانى او نیست ، و قناعت مالى است که پایان نیابد ، و آن که یاد مرگ بسیار کند ، از دنیا به اندک خشنود شود ، و آن که دانست گفتارش از کردارش به حساب آید ، جز در آنچه به کار اوست زبان نگشاید . [نهج البلاغه]
ساز خاموش

وقتی عینک آفتابی می‏زنم؛ با خیال راحت، از پشت شیشه‏های سیاه، تک‏تک کسانی را که از کنارم رد می‏شوند، خوب برانداز می‏کنم.
برای همین وقتی به کسانی می‏رسم که عینک آفتابی زده‏اند؛ خودم را جمع و جور می‏کنم.

به زندگی‏ام که نگاه می‏کنم؛ می‏بینم پر است از نگاه‏هایی از پشت شیشه‏های سیاه و ترس از چشم‏های پشت‏شان.
می‏ترسم و خجالت می‏کشم.

 نوشته شده توسط حامد عبداللهی سفیدان 90/2/9:: 2:6 عصر     |     () نظر